Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

четвъртък, 28 февруари 2013 г.

Days 27-28 & Martenitsa for Lucky Snapping in 2013

Photo a day
27. Playing: How do you have fun? Capture play in your life.

Игра
        Прекрасната Шантал иска да знае как се забавляваме, какви игри играем. 
        Аз игри не играя. Играя роля на домакиня, на майка, на съпруга, колежка - все скучни неща.
        Моето предложение е това - " Светът на танковете". Една игра, която е на мода у нас сега. Играе я и мъжа ми, и сина ми. И ако един ден и аз се запаля да играя компютърни игри - ще видим кой какви роли ще заиграе тогава!
        My suggestion is this - "World of Tanks". A game that is fashionable home now. It is a favorite of my husband and my son. I don't play games.
28. Upside down: Take a photo of something upside down. Should be fun!
How to shoot a country upside down? It is better child.***
Martenitsa
From the archives 2012 -
http://borqna-venkova.blogspot.com/2012/03/blog-post.html
 ...мартеницата, която ми направи детето:
 The martenitsa ... that my child did for me.

When I asked my husband:
-
Did you see the
martenitsa that Vlad do for me? He told me that there is one for you! - He replied:
-
Yes, the white part is for me!
Many
laughed! Penda for mom, for dadPizho! Economy - economy, the work of everyone! Perhaps in his eyes we are like two parts of a whole ... Martenitsa. The family.
***
http://en.wikipedia.org/wiki/Martenitsa
"Баба Марта" е уникален български обичай. На 1 март всеки подарява на своите близки мартеница
/ бели и червени усукани конци/ и пожелава здраве и щастие с думите:
" ЧЕСТИТА БАБА МАРТА".
Човек носи мартеницата докато види щъркел.лястовица. Тогава той я сваля и я връзва на цъфнало плодно дърво.
"Baba Marta" is a unique Bulgarian tradition. On March 1 each gave his friends and relatives Martenitsa / Red and white twisted threads / and wished health and happiness, saying:
"Chestita Baba Marta".
One brings that Martenitsa until he sees a stork or swallow.

***
NEW from today!
The martenitsсi that Vlad did for us!

This is for me   -     Penda                                 This is for his father -      Pizho
The streets are filled with stalls with martenitsi. 
All day people buy for tomorrow March 1.
Another discovery for 
Lucky Snapping in 2013:
“ Look closely. The beautiful may be small” ~ Immanuel Kant

сряда, 27 февруари 2013 г.

Lucky Snapping in 2013: Affairs part III

      Преди няколко дни  разказах за лятото на 1988 година. След тази бригада аз заминах две седмици на море с едно от момичетата, нейните родители и тяхно приятелско семейство с две деца. Децата бяха на 7 и 12 години, момиче и момче. Бяхме на Приморско и беше страхотно. Всъщност комплексът се намираше много навътре в гората, отдалечен, отделен - т.е. напълно самостоятелен. Тук имаше всичко, до плажа на ММЦ ходехме с 2 коли, ние с Петя си играехме с децата, гледахме телевизия или четяхме книги и въобще не са ни липсвали дискотеки и тем подобни.
        Края на лятото и началото на есента студентите бяхме на гроздобер в района на Ямбол.
       През ноември 1988 година стартира новата учебна година. Аз бях в трети курс, в съвсем нов факултет и в нова група, състояща се основно от момчета и само 6 момичета. Бях си избрала една от най-трудните специалности и ми предстоеше да разбера това.
        На първия учебен ден, на третия етаж в Техническия университет аз го срещнах. Той седеше на перваза на прозореца и аз... се влюбих от пръв поглед. Сега си мисля, че ако бях взела асансьора, щях да продължа по коридора до стаята, в която този ден имахме часове /упражнения/. Обаче аз се качих по стълбите и те ме отведоха при него. Освен това бях дошла по-рано.
        Когато преди време разказвахме на наши приятели, как сме се срещнали, те много се смяха и казаха:
        - Да, жените винаги идват по-рано, за да задушат нещо!
        - Не е вярно! - възроптах тогава, а и сега съм на мнение, че е било случайност.
        Спомням си, че си приказвахме - за футбол! Боже, нищо не разбирах от футбол. Тогава бях като онази домакиня, която стоически изгледала цял мач, а накрая казала:
        - Страхотен мач! Кой играч се казва Тъч? Толкова активен беше!
       Той говореше за футбол и очите му грееха. Опитах се да си спомня друг такъв случай - някой, който с такава страст да говори за нещо любимо. Може би е разбрал моето объркване, моя смут. Много добре си спомням, как той събра в едно палец, показалец и среден пръст, като че ли ей сега ще се прекръсти - подаде ръка към мен и каза:
         - Разбираш ли, Цар Футбол! Хората са казали - "Цар Футбол"!
        "Божеее, коя ли ще е тази..." - за миг помислих. И ме хвана страх.
       А после започна учебния час, след него втори, трети.. Записвания в по-малки групички за лабораторни упражнения, проекти, чертежи.. И както казват:
" Отмина си деня, повлякъл ден след ден след себе си, еднакви до неразличимост.." 
         Нямаше го. Аз учех и ми беше много трудно.
***
     Тези снимки ми ги изпрати преди няколко дни един колега от Техническия университет. Същият, който виждате на първата снимка. Това е зимата на 1988 година - края на ноември или началото на декември. 
      Много се изненадах. Бях готова да кажа, че това не съм аз, защото червеното яке ми изглежда непознато.  Спомням си обаче емоцията, радостта. Първият сняг.
      Колегата имаше фотоапарат, но не вадеше снимки на хартия, защото нямаше къде. Той режеше лентата и правеше диапозитиви.  Момичето се казва Дарина. За нея ще стане дума по-късно.
      Това е парка на Техническия университет, ние сме обядвали в стола и отиваме на следобедни упражнения.
      In November 1988 started the new academic year. I was in the third year in a new brand Faculty and a new group, consisting mainly of boys and only 6 girls. I've chosen one of the most difficult subjects, and I will understand this in the future.
      On the first school day on the third floor of the Technical University I met him. He sat on the window sill and I ... I fell in love at first sight. Now I think if I taken the elevator, I'd go down the hall to the room where we had hours / classes / that day. But I climb the stairs and they took me with him. Moreover, I had come earlier.

     I remember that we talked - about soccer! God, I understood nothing in soccer. I was like that housewife who stoically watched the whole match, and finally said:
      - Great game! Which player is called Touch? He was so active!
     He talked about soccer and his eyes glowed. I tried to remember such a case - someone with such a passion to talk about a favorite. Perhaps he understood my confusion. I remember very well how he gathered together his thumb, forefinger and middle finger, as if right now he will be sign of the cross. He held out his hand to me and said:
      - Do you understand King Soccer! People have said - "King Soccer"!
"OMG, who will be this woman ..." - I thought for a moment. And I got scared.
     And then started lessons, after the second  third .. Enrollments in smaller groups for laboratory exercises, projects, drawings .. And as they say:

"Gone is this day, day after day, dragging behind, similar to the non-differentiation .."
      He was gone. I studied and it was very difficult.***
     A colleague from the Technical University sent me these pictures a few days ago. You can see him in the first picture. This is the winter of 1988 - late November or early December.
     I was quite surprised. I was ready to say that this isn't me, because red jacket doesn't seem familiar. But I remember the emotion and joy. The first snow.
     My colleague had a camera, but he didn't take pictures because there wasn't where to make on paper. He was cutting the ribbon and made ​​slides. The girl is Darina. Will talk about her later.

      Сигурна бях, че нищо няма да излезе от тези снимания. Въпреки това се забавлявахме страхотно./ I was sure nothing will come out of these shots. However, we enjoyed great.


 
Има продължение.  / To be continue

вторник, 26 февруари 2013 г.

Day 26 & Lucky Snapping in 2013 - A Quotation


Photo a day
26. Quiet: Take a photo of quiet. What does it look like to you?Тихо. Тишина
Моето предложение е този аквариум. / My suggestion is this aquarium.
Day 26 : Quiet

Lucky Snapping in 2013 - February Week 4: A Quotation
“ Look closely. The beautiful may be small.” 
Immanuel Kant

Четвъртата седмица на февруари Лин ни предизвиква с цитат /мисъл / на Емануил Кант.
 "Разгледай от близо./ Погледни внимателно/. Красивото може да е малко - то съществува."

      Лин ни предложи и 3 минутен филм за философията на Кант -
Lynne propose three minute film about the philosophy of Kant -
      Днес купувах мартеници. Избирах и гледах внимателно. Каква беше моята изненада, когато попаднах на тази мартеница:
Today I bought Martenitsa. Selecting and watched carefully. What was my surprise when I saw this Martenitsa:
Та това са героите от филма - дяволчето и ангелчето! Заедно. 
So these are the characters from the movie - devil and angel! Together.
No Grey Areas!


понеделник, 25 февруари 2013 г.

Affairs of the Heart 3: Love Songs

Любовни песни?! / Love songs?
Идеята на Кати за любовни песни е великолепна, но за нас - в друго време..
Kathy's idea for love songs is great, but for us - in another time ..
***
"Ах, че мен, дядо, додея                                  I'm tired of listening to love songs
любовни песни да слушам,                            
only one - I - singing for our hard life.
а сам за тегло да пея,                                   
For the life of a poor man. 
за тегло, дядо, сюрмашко,                           And for my black troubles!
и за свойте си кахъри, кахъри, черни ядове!"

Христо Ботев - " Хайдути"                                          Hristo Botev

***
        Една млада жена трябва да излезе в отпуск по майчинство. От фирмата обявяват конкурс за нейното място. Явяват се много кандидати. Един от тях е моят съпруг. 
    Интервюто за работа върви добре - двамата мъже разговарят, а някъде в стаята тихо свири радио. В един момент те чуват позната песен и ...
запяват в един глас! Черната овца. Любима песен.
    Назначиха го.
A young woman has to go on maternity leave. The company announced a competition for her location. There are many candidates. One of them is my husband.
Job interview goes well - the two men talk, but somewhere in the room quietly playing radio. At one point they heard a familiar song and ...
sing in one voice! The Black Sheep. Favorite Song.
He was appointed to the job.
***
Това не е любовна песен, но е наша любима песен с мъжа ми.
This is not a love song, but it is our favorite song with my husband.


     ">
Бавно ни залива морето
от сиви тягостни дни,
умът не слуша сърцето,
а вечно смята и бди.
Падаме в калта затъваме до шия в нея,
виновни търсим за да успеем             Why are we always seek guilty so that we can succeed and
невинни в калта да заспим.                 we are innocents in the mud to get to sleep.  
Хората сега са глупави стада,            People now are stupid herds
водещи борба за власт и за трева,      They are fighting for power and grass  / food/
стискайки зъби подават си ръка.
Не, аз не мога да спя сега!

Аз сам си избрах тази съдба,             I chose for me this fate
вечната черна овца! (2)                     eternal black sheep!
Всяка глупост има си време,
да стане малка правда дори,
щом овчарят може да дреме,
а стадото да точи зъби.
Злото ви поглъща с грозната си паст,   Evil absorbs them with its ugly maw,
никой не посмя да чуе моя глас,          no one dared to hear my voice..
браните с рогца жалката си власт.
Не, аз не мога да съм като вас!           No, I can not be like them!

Аз сам си избрах тази съдба,                I chose for me this fate
вечната черна овца! (4)                        eternal black sheep!

Сложил бях на карта сетния си час,
никой не посмя да чуе моя глас,
черен съм сега и в профил и в анфас.  Black'm now in profile and full face.
Не, аз не мога да съм като вас!            No, I can not be like them!

Аз сам си избрах тази съдба,              I chose for me this fate
вечната черна овца! (6)                       eternal black sheep!   

***
"Този текст ще е актуален винаги, докато има несправедливост, докато има лъжа и измама. Винаги ще има някой, който да се чувства като Черната овца, да се чувства различен."
 Вокалистът на "Ахат" Звезди Керемидчиев
This text will be always topical, while there is injustice, while there is sham. There will always be someone who feels like Black Sheep, feel differently.
Vocalist of "Achate" Zvezdy Keremidchiev
***
Отец Божидар Главев – бивш китарист на група “Ахат”:
   "Отец Божидар Главев – бивш китарист на група “Ахат”е човекът, измислил в края на 80-те най-великата БГ рок песен "Черната овца". През 1997-ма се отказва от музиката и светския живот, завършва Семинарията, а после и Духовната академия и се врича във вярност на Бога. В момента отец Главев служи в храмовете на село Горица и град Каблешково, близо до Бургас. Автор: Яна Донева
"Father Bozidar Glavev - former guitarist of the band "Achate" is the person who wrote the BG rock song "The Black Sheep." In 1997th he gaves up music and  secular life, ends Seminary, then and the Theological Academy and pledges allegiance to God. At present father Glavev served in the temples of the village of Gorica and Kableshkovo near Burgas." Author: Jana Doneva

Lucky Snapping in 2013 - February Week 4: A Quotation


“ Look closely. The beautiful may be small.” 
 Immanuel Kant

***
Вижте тази дъга - безплатно е!
See this rainbow - it's free!
 Гледайте внимателно - тази красота е малка, защото е кратка!
 Watch carefully - this beauty have a little time!
     Интересно е, че аз нямаше да мина по този тротоар и нямаше да застана на спирката, за да чакам автобуса, и нямаше да видя тази красива дъга, ако...
     Да..., красотата е около и в нас. Колкото и малка да е, трябва само да я забележим. Да гледаме внимателно.
     Interesting that I wouldn't have passed this street and hadn 't to stand at the bus stop to wait for the bus, and hadn't to see this beautiful rainbow if I ...
    Yes, ... the beauty is around us. No matter how small it is, we only have to notice it. We have to look carefully!

" Целият прозорец е отворен.
- Добър ден, изгряла красота!"

"The whole window is open.
- Good day, risen yet Beautiful! "

Rudolph Day - Feb 2013

Image:
MY SHOP....is OPEN  :-)
Challenge:  Rudolph Day - Feb 2013
Не е за изпускане! / Do not miss it!


      Много съм щастлива, че този път успях да се включа в Rudolph Day - 2013!
Моята идея за тази картичка е  един експеримент с цветовете - този път лилаво.
      I am very happy that this time I was able to join in Rudolph Day - 2013!
My idea for this card was an experiment with colors - purple this path.

***
See also these my cards with the same image:
DSCN1706

Days 24-25 February Photo A Day
Photo a day 

24. Cloud: Take a photo of a cloud today {let’s hope the weather plays nice today!}

 Облак
Късно научих темата.
Такъв беше този ден - малко мрачен. 
Просто излязох на балкона и щракнах небето. 
Някъде може би валеше. 
Too late I found what the topic is.
Such was that day - a bit gloomy. 

I just went out on the balcony and I shot the sky.
Somewhere probably raining.


25. On your bedside table: What’s on your bedside table? And if you don’t have one… what’s beside your bed?
На нощното шкафче..
То остана в стаята на Влади. За него нямаше място тук. Зад леглото има ракла за завивките. И икона - подарък от една художничка.
It stayed in Vlady's room. For it there was no place here. Behind the bed is a blanket coffer. And an icon - a gift from one artist.
 

неделя, 24 февруари 2013 г.

Days 19-23 & Lucky Snapping in 2013 - Week 8 - BFF

    Започвам с това, че изживях една страхотна седмица, благодарение на предизвикателството на Кати!
    Гостувах на майка ми. То не бяха разговори, разглеждане на албуми, снимки. То не бяха спомени - прекрасни емоции! На фона на цялото безумие, случващо се в последните дни!
I begin by saying that I experienced a great week, thanks to Kathy's challenge !
     I visited my mother. We talked a lot on this topic, browse albums and photos. Questions and memories - wonderful experience! Against the background of all the madness going on in the last few days in my country!
    Dear Kathy, I apologize that I do not actively participate. I do not wrote and drew -
 I enjoyed this week!
Photo a day
19. I am…: Share something about you. Are you tired? Brave? Strong? Happy? Or even take a self-portrait.
Аз съм... една българска жена. / I am ... one Bulgarian woman.


2005
     Тази снимка обиколи големите градове на България преди няколко години.
     Тя е интересна с това, че 10 жени се съгласиха да се облекат еднакво, за да се снимат заедно! Просто за идеята! Казват, че това е много трудно - да накараш 10 жени да се облекат еднакво. Поради същата причина дълги години не е имало женски футбол!
     Тази снимка е мое лично постижение и мога да твърдя -
    - Да, аз съм жената с лудите идеи!

This photo has toured biggest towns in Bulgaria a few years ago.
Say it is very difficult 10 women to dress alike!
This picture is my personal achievement and I can say -
- Yes, I am a woman with mad ideas!
***
      Аз съм жената на снимката с розовата рокля. Това е една много красива бледо-розова рокля със ситни цветчета - розички. Тя е била на майка ми. Избрах тази снимка не случайно! Това е от рожден ден на Влади - тук става на 4 години.
      Когато майка ми ме видя, облечена с тази рокля, тя се обърна към баща ми и много нежно, почти влюбено го попита:
      - Г. спомняш ли си тази рокля?
     Той погледна роклята, не мен! Погледна роклята, обърна се настрана и каза тихо:
     - Не искам да си спомням!
     Ние всички се засмяхме, а това стана наша любима фраза.
     ...
     И така, скъпи дами, след вашите мили коментари аз казах на мъжа ми:
     - Моите англичанки искат да знаят за нашата любовна афера.
     Той отговори:
     - Много искат!
     А след секунда двамата казахме в един глас:
     - Не искам да си спомням!- и се засмяхме отново.
     Интересно е и друго - когато Влади видя тази снимка - не можа да се познае!
     - Кой е тоя, бе?
Day 19 : I am... / 2004
        I am the woman in the picture with the pink dress. This is one very beautiful pale pink dress with tiny flowers - roses. It was on my mother. I chose this picture not accidental! This is Vlady's birthday - here he is 4 years old.
       When my mother saw me wearing this dress, she asked my father very gently, almost lovingly:
      - G. can you remember this dress?

      He looked at the dress, not me! He looked at the dress and said quietly:

      - I do not want to remember!

      We all laughed, and it became our favorite phrase.
...
So, dear ladies after your lovely comments I said to my husband:
      - My English girls want to know about our love affair.
      He replied:
      - Many want!
      A second later we both said in unison:
      - I do not  want to remember! - and we laughed again.
...
      When Vlady saw this picture on Friday:
      - Who is this kid?
***
20. Where you stood: Go about your day and take a photo of where you stood. It could be on the train platform on the way to work, or amongst the laundry at home, or at the park, or at the movies… anywhere!
Ден за лекар / Day for doctor
Day 20 : Where you stood
Аз обещах на майка ми, че няма да пиша нищо, за това колко дълго чакахме...
А бяхме пратени тук по спешност!
I promised my mother that I would not write anything about how long we waited ...
We were sent here urgent!

21. Full: Take a photo of full. A jar full of something? Or interpret it another way if you like {you creative thing you!}
Пълно
Надявам се, че разбирате моето чувство за хумор.
I hope you understand my sense of humor.
These
or that
22. Makes you smile: What’s making you happy right now? Take a photo of it.
Какво ме накара да се усмихна - тези стари снимки, които случайно намерих петък вечерта..
What made me smile - these old photos that I accidentally found Friday evening ..

Day 22 :  Makes my smile
/ This lady has become very good clothing designer./
23. A word: Capture a word. It could be some graffiti on a wall, a sign, a book title…
Дума
Идеята е на мъжа ми. Снимката е взета от Интернет.
The idea is of my husband. The photo is taken from the Internet.
In Bulgaria there is newspaper - Word / Duma/.
Day 23 :  A word
Аз предпочитам други думи:
I prefer other words:


***
Lucky Snapping in 2013 -

Nostalgia Challenge : 
Best Friend Forever
 Увод -
  Записвайки се в Техническия университет през 1986 година / тогава ВМЕИ "В.И.Ленин"/, аз попаднах в експериментална група - само момичета! Имаше още само една такава - само момчета! Така 2 години...
Introduction -
I signed up the Technical University in 1986 and came into an experimental group - girls only! There was only one such group, boys only! For two years ...
***
Една страхотна студентска бригада. Едно страхотно лято - лятото на 1988 година.
   A great student brigade. A great summer - the summer of 1988.


    За да останем в София през лятото, ние се записахме в група за почистване и поддържане на Парка на свободата - сега - Борисовата градина.
   Тук ние си представяме, че ние плаваме с гондола във Венеция. И си умираме от смях!
    To stay in Sofia during the summer, we participated in a group to clean and maintain 
 " The Freedom Park" - now "Borisova Garden."
    Here we imagine that we are sailing a gondola in Venice. And we're die of laughter!

Това тук е нашият бригадир.  / This here is our foreman.
I think all of us girls were in love with him ...
И една друга статуя - Усмивка! / And another statue - Smile!
Фотоапаратът не беше мой. Моя бе идеята да си снимаме, както и някои от сцените! 
 The camera was not mine. My idea was to take  pictures and some of the scenes!
Един танц? / Can I have this dance?