Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

вторник, 30 април 2013 г.

неделя, 28 април 2013 г.

Day 28 & The April Quotation Challenge - Lynne's Week

Photo a day
28. My Sunday: To me Sundays seem like a sacred day. Some people go to church, some people rest or make pancakes, others get adventurous. I’d love to see what your Sunday looks like. You can even share more than one photo {a collage perhaps?}
Прекрасен слънчев неделен ден - без паркирани коли на улицата!
Lovely sunny Sunday - no parked cars on the street!
Lucky Snapping in 2013The April Quotation

“ Make rest and refreshment a necessity, not a luxury.”
"Почивката и ободряването са необходимост, а не лукс."

Тук ще има добавена картичка.
Here I will add a card.

събота, 27 април 2013 г.

Days 26-27 & The April Quotation Challenge - Lynne's Week

Photo a day
26. Childhood: Share something that represents childhood to you. Perhaps it’s a photo of you as a kid.
ДЕТСТВО

Road sign -  Children don't have brakes! 
27. Earth: The last of the elements, how will you share earth with us?The earth thirsts for rain
***
The April Quotation

“ Make rest and refreshment a necessity, not a luxury.”
"Почивката и ободряването са необходимост, а не лукс."26 април - вечерта. Пътят за Чикаго минава през Москва.

April 26 - evening. The road to Chicago runs through Moscow.


    Това е моята снимка на месеца! - " Чикагският  вестникар " 
     Той непрекъснато се движеше! Слънцето дори и в този час на деня блестеше силно! Аз не виждах абсолютно нищо! Попитах го - " Може ли да ви снимам?" и направих само един единствен кадър - този!
     This is my picture of the month! - "Chicago newspaperman"He is constantly moving!  The sun even at this hour of the day shone loud! I didn't see anything! 
I asked - "Can I take a picture?" I did only a single shot - this!

This is my picture of the month! - "Chicago newspaperman"
 Огледални стени.. / In the theater. Mirrored walls ..
Сцената. Залата започва да се пълни с хора. / Stage. The hall began to fill with people.
Home..
***
Още снимки. Вече е ЛЯТООО! Температурите са високи.
More photos. Summer is now! The temperatures are high.        Със сестра ми забелязахме този " бункер" - направо да настръхне човек. След много разсъждения установихме, че това е междинен етаж с мазета на блока.
My sister and I noticed this "bunker". After much reflection we found that this is an intermediate floor with basements of the building.


Спомняте ли си това място? / Do you remember this place?
Любимата ми улица - прилича на бойно поле в Бейрут. / My favorite street - like a battlefield in Beirut.


     Днес е вечното футболно дерби - червени срещу сини. Мачът е от 16 часа. Агитките започват да се събират.
    Today is the eternal soccer  derby  - red versus blue. The match is  4p.m.. The supporters began to gather.


петък, 26 април 2013 г.

Life is... Coloring Page Tuesdays! - Happy 5th Anniversary!

Image:
Coloring Page Tuesday! - Candy Cane
Coloring Page Tuesdays

     Тази захарна пръчица е оцветена отдавна. Реших, че е добре да я използвам за предизвикателството на Хазел - червено и зелено трябва да доминират. Много се чудих какъв да бъде фона - зелен или червен. Искаше ми се да пробвам и двата варианта, но съм ограничена във времето. Тогава видях този скеч и много се зарадвах! Чудесно пасва, нали?

    This candy cane I colored some time ago. I decided it was better to use it to challenge Hazel - red and green should prevail. I really was wondering what is the background - green or red. I wanted to try both options, but I'm limited in time. Then I saw this sketch and I was very glad! Great fit, right?

Sketch - inspiration: Flutterby Wednesday

#237

 

 Challenges:
CHNC challenge 121: red and green must be seen

 CHNC challenge extra for April


Please join my Facebook page
Please feel free to copy to your sidebar
 Simon Says,,,,,,,Anything Goes :)

 ***

 Lucky Snapping in 2013

The April Quotation

  “ Make rest and refreshment a necessity, not a luxury.”

"Почивката и ободряването са необходимост, а не лукс."

     В един от най-трудните периоди в моя живот открих блога на Елизабет О. Дулемба и нейните прекрасни изображения. Не можех да повярвам, че тя предоставя всеки вторник по едно ново безплатно изображение за оцветяване. Започнах да оцветявам нейните картинки и неусетно това се превърна за мен в едно приятно занимание, в едно ново хоби! Не съм предполагала, че това може да действа толкова ... успокояващо. Разбира се, бях чувала, че препоръчват на хора да рисуват - като един вид терапия, но да оцветяват?
      В моето детство аз никога не съм обичала да оцветявам! Да имаш флумастери - това беше лукс! Да оцветяваш за мен беше губене на време! Още повече, че аз съм с математически усет - искам да има задача и условие, и правила... А тук - откъде да знам това какъв цвят да бъде?!
     Един много важен и съществен момент - когато изпратих на Елизабет по ел.поща една оцветена от мен картинка, а тя ми върна отговор  - " Продължавай да работиш!" Това никога няма да забравя! Тези нейни думи винаги звучат в съзнанието ми - 
 " Продължавай да работиш!"
     Наистина има каква още да се желае по отношение на моето оцветяване. От друга страна аз имам някои чудесни хрумвания и не мога да не ви ги покажа!
     После Елизабет О. Дулемба създаде едно местенце в своя блог, специално за нас - тези, които правим картички или просто оцветяваме. Нарече го - Галерия. Посетете го - там са нашите картички! Човек винаги може да намери добри идеи. А ако се колебае за някой цвят - може да направи "справка"!  Когато аз не успях да прикача моята картичка в Галерията, Елизабет О. Дулемба бе така добра да ми помогне с напътствия как да направя това.
       Аз не съм адвокат на Елизабет, а нейн фен - човек, който ползва нейните изображения. В нейните страници "Coloring Page Tuesdays" - винаги намирам онова, което ми трябва за дадено предизвикателство. Ще продължавам да ги ползвам, ще продължавам да й благодаря всеки път. Също така винаги ще цитирам нейният блог, когато използвам нейни изображения - защото така трябва! И е редно всички да го правят.
        Честита 5-та годишнина на този прекрасен блог! 
        Скъпа Елизабет, ти винаги успяваш да ни върнеш в нашето детство!
        Благодаря ти!

***

I will try to translate it in a language similar to English language!

      In one of the toughest times in my life I found the blog of Elizabeth O. Dulemba also her wonderful images. I could not believe that she provides every Tuesday on a new free image for coloring. I started to paint her pictures and imperceptibly it became for me a pleasant pastime, in a new hobby! Am not assuming that this can act as ... reassuring. Of course, I had heard that recommend people to paint - as a kind of therapy, but to color?
     In my childhood, I never loved to paint! To have markers - it was a luxury! Coloring for me it was a waste of time! Moreover, I have a mathematical sense - I have a task and condition and know the rules ... And here - how do I know what color to be!
     A very important and significant moment - when I sent Elizabeth via email  an image painted by me, and she said -  "Keep coloring!" This will never forget! These words always resonate my mind - "Keep coloring!"
     /Of course there is more to be desired in terms of my color. On the other hand I have some wonderful ideas and I want to show them./
       Then Elizabeth O. Dulemba create a place in her blog for us - those that make cards or just stained. Called it - Gallery. Visit it - there are our cards! One can always find good ideas. And if you hesitate for one color - you can make a "lookup"! When I could not attach my card in the Gallery, Elizabeth O. Dulemba was kind enough to help me with directions on how to do this. 
        I'm a fan of Elizabeth - a person who uses her images. In these pages, "Coloring Page Tuesdays" - I always find what I need for a particular challenge. I will continue to use them, I will continue to thank her every time. Also I will always quote her blog when I use her image - because I have to! And it is right that all people should do. 
        Happy 5th anniversary of this wonderful blog!
        Dear Elizabeth , you always manage to back us in our childhood!
        Thank you!
 

---
The 1-st my card
 ***

Old Back Porch
        

четвъртък, 25 април 2013 г.

Day 25 & The April Quotation Challenge - Lynne's Week

Photo a day
25. Life is…: How is life today for you? Hard? Beautiful? Wonderous? Exhausting? Express it in a photo.


Тези снимки направих вчера по време на нашата разходка с майка ми и нейните приятелки.
These pictures I made ​​yesterday during our walk with my mom and her friends.

***
"Животът е това,което се случва,докато кроиш други планове."
                                                                                   Джон Ленън

"Life is what happens while you up to other plans."
                                                               John Lennon

***
       "В средата на следващия месец блясъкът на френското кабаре ще се пренесе на родна земя, за да се потопят българските ценители на женската красота в магията на развлекателните програми от 19 век. "  - http://www.bnews.bg
      " In the middle of next month / May 17 and 18/, the brilliance of French cabaret / Crazy Horse/ will be transferred to Bulgaria to immerse Bulgarian connoisseurs of female beauty in the magic of entertainment programs of the 19th century. "

AND ...
Tomorrow - musical "Chicago"!
 И така аз избрах това:
So I chose this:
Да, жените постоянно влизаме в някаква роля.. / Yes, women constantly play a certain role ..,

Мъжете? /  But the men... Lucky Snapping in 2013
The April Quotation

  “ Make rest and refreshment a necessity, not a luxury.”

"Почивката и ободряването са необходимост, а не лукс."

Dream of summer holiday in Greece .. 

http://www.aristotelesbeach.gr/

Тук трябваше да има картичка, свързана с Гърция, но уви - ще почака още малко.
Ето снимки от моето днешно освежаване / без снимка на сладоледа, който изядох!/:

Here had to have a card linked to Greece, but alas - it will have to wait a little longer.

See photos of my refreshing walk / without picture of the ice cream I ate! /:"April brings the primrose sweet,
scatters daisies at our feet."