Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

неделя, 22 септември 2013 г.

Nostalgia through September / day 22 part II


Това е седмицата на Кати, в която тя ни кара да отворим своите чекмеджета със спомени.
Темата е за училищните дни.

В памет на Марлена Стаматова / 1968 г.- 2000 г./

Четири много трудни и прекрасни години в математическата гимназия!
С великолепни преподаватели!
Незабравими случки! Невероятни спомени!

Десет стихотворения на Ботев наизуст.
Изпитване с оценка - шестица към текущите бележки. 
Учителката ни по литература успя да изпита на тези 10 стихотворения всички близо 240 ученици!  
Тя ни изпитваше по път и над път - в рейса, в трамвая, по коридора, на улицата, в парка - където ни срещнеше! Ние сами я подканяхме - Готов съм със стихотворенията! Имате ли време?
Винаги имаше!
Учителката, която даде тема " Творчеството на Алеко Константинов и песните на Пинк Флойд". 
Невероятна жена. Много креативна.
Учителката, която накара сухите математици да се влюбят в литературата!
Естествено и упрек от горе -" Вие отклонявате кадри на математиката към други дисциплини! Такъв и такъв процент ученици от това училище са записали филология, вместо техническа спeциалност! Внимавайте!.."
Такива бяха времената.

... tell us your School day Stories..

In memory of Marlena Stamatova / 1968 - 2000 /

Four very difficult and wonderful years in Sofia Mathematics High School!
With great teachers!
Unforgettable events! Amazing memories! 


Ten poems by Botev to know by heart - memorized!
Tested with assess - excellent to current observations.
/
Poems are long - recitation takes about an hour!/
Our teacher of literature failed to test these 10 poems of nearly 240 students count!

She subjecting us to test everywhere - in the bus, the tram, the hall, the street, in the park - where we encounter! We ourselves urging her - I'm ready to poems! Do you have time?
Always she had!

The teacher that gave topic - "The work of Aleko Konstantinov and songs of Pink Floyd."
Amazing woman. Very creative.

The teacher that made boring mathematicians to fall in love with literature!

Naturally rebuke from above -

 " You turn footage of mathematics to other disciplines! Such and such a proportion of pupils from this school are enrolled philology rather than technical career! .."

Such were the times.

my other post here

Файл:Panorama smg final-2.jpg
Sofia Mathematics High School

Няма коментари:

Публикуване на коментар