Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

понеделник, 16 юни 2014 г.

Week 24 : Past Times - catch up        Ние отново сме в седмицата на Кати от Lucky 7's in 2014
          И макар,че тя иска да ни върне в миналото, настоящето ни притиска във формат 4D / 3D+ времето/ Това е една седмица на бързи обороти.
         Нашият "италиЕнски " братовчед се приведе във вид удобен за логаритмуване - подстриган и обръснат като за градски условия!
We are again in the KatyJo's week  from Lucky 7's in 2014
And though she wants to return us to the past, present  presses us
format 4D / 3D + time
This is a week of fast paced.
Our "Italian" /
born in Bulgaria, grew up in Italy, unfortunately knows Bulgarian only speak / cousin is now cropped and shaven for urban environments!

 Friday ..... How towns change
Да се върна в миналото? Може би този сладолед във фунийка ще ми помогне?
To go back to the past? Maybe this ice cream cone will help me? 
        Застанах на това място, за да мога да се насладя спокойно на този превъзходен сладолед и наистина си спомних детството, когато той не стуваше ...мама мия!
         Наблюдавах туристите, които препускаха и зяпаха наоколо, и ми се прииска да извикам:
        - Хей, погледнете тук долу - това е истинска история, истинско богатство!
        При все, че цяла София е разкопана за ремонти, кой, кой да им каже, че това не е някакъв незавършен строеж, ами археологически разкопки!
         При строежа на втората линия на метрото се появи това - стени от II - IV век!
I stood in this place, so I can enjoy this delicious ice-cream and I really remembered my childhood when his price wasn't ... Mamma Mia!
I watched the tourists who raced and staring around, and I wanted to shout:
- Hey, look down there - this is a true story, a true treasure!

Over Sofia has been excavated for repairs, who, who tell them that this isn't some unfinished construction, but archaeological excavations!
During the construction of the second subway line appears this - walls II - IV century!
 
 
 


1 коментар: