Моята снимка
Sofia, Bulgaria; Just a woman in a Man's Man's World... Wife, mother of a 20+year-old boy -a young philosopher. Make cards sometimes and I was a proud DT member of IKEsWORLD CHALLENGES.

неделя, 3 декември 2017 г.

December in pictures I

          Hello!
          It's December! Here's the Advent calendar I bought for my son. Although he is the 17th years old, to me he remains a child.

        Здравейте!
        Декември е! Ето Коледният календар, който купих на моя син. Макар и 17-т годишен за мен той си остава дете. 
 
              My good friend, Victoria, gave us two tickets for the 23rd Annual Charity Bazaar of the International Women's Club. She herself participated in the Christmas Entertainment Program, in the Angklung Group at the Embassy of the Republic of Indonesia.
 Моята добра приятелка Виктория ни подари два билета за 23-тия ежегоден Благотворителен базар на Международния Женски клуб. Самата тя участваше в Коледната развлекателна програма - в групата Angklung към посолството на република Индонезия.
Here's her lovely Victoria - the lady in red.
 Ето я прелестната Виктория - дамата в червено.
 The photographer is her husband and my classmate.
Behind him is my son Vladimir.
 Фотографът е нейния съпруг и мой съученик.
**
Nordic kids - Lucia Procession
 Много сладки деца от Скандинавия - процесия Лусия.
 Brazilian Samba - Copoeira Show.
 Бразилска самба - копоейра шоу. Тук вече страстите се нажежиха!

**
 With Vlad we decided to take a walk and look at the Bazaar.
С Влади решихме да се поразходим и да разгледаме Базара.
 
 **
This photo I made later, but I put it here because all started from the Belgian stand -
our Christmas shopping or just ... a feast.
We bought two Belgian chocolate, tasted the chocolate liquor, and had chocolate. 
So far so good.
 Тази снимка направих на излизане вече от залата, но я поставям тук, защото именно от Белгийския щанд започна нашето коледно пазаруване или по-точно ... угощение.
Купихме два белгийски шоколада, опитахме от шоколадовия ликьор и бяхме почерпени със шоколад. До тук добре.
 **
... but here ...
Но следващия щанд ...
Наздоровия!
 Okay, I drank Ukrainian vodka with appetizers. Vladimir ate a Ukrainian salty breakfast.
I photographed this tank and only then, when I got the image on the computer
I have found (!) that he has a bandelier,
which means...
Oh, how am I angry that I didn't buy it !!
Добре, пийнах и украинска водка с хапка. Влади хапна украинска солена закуска.
Снимах този танк и едва после, когато качих снимката на компютъра,
установих(!) че той има бандерол,
което значи...
Ех, как ме е яд, че не го купих!!
 
And suddenly we were here.
 И изведнъж се оказахме тук.
 CHILLY DOG.
  Here in one hand holding chili, the other shooting.
Тук в едната си ръка държах Чилито, а с другата снимах.


**
 At the Swiss stand I decided that I had to eat something because the "Ukrainian beast" took precedence and the quality of my pictures changed drastically.
This delicious bread soup, called Fondue, finished me!
На Швейцарския щанд реших, че трябва да ям нещо, защото "украинският звяр" вземаше превес и качеството на снимките ми се промени драстично.
Тази вкусна супа с хлебчета, наречена Фондю ме довърши!
 **

 Well, at least here, at this stand, from the draw in which we participated, we fell
TEA and candy, otherwise ...
Добре, че поне тук, на този щанд, от томболата, в която участвахме, ни се падна
ЧАЙ и бонбон, иначе ...
**
 From here we bought two bottles British beer - a gift to my lovely Hubby Niki.
 От тук купихме две бутилки английска бира - подарък за Ники.
This sweet robot-translator is at the booth of Spain.
Това сладко роботче-преводач е към щанда на Испания.


And more: / И още:**
This cute Japanese woman posing me with a smile and humor.
 Тази сладка японка ми позира с усмивка и настроение.

From our booth I bought a gift for Regina.
 От нашия щанд купих подарък за Regina.

Marocco
At the Greek stand there was a splendid meal.
На Гръцкия щанд имаше великолепна храна.  - No! No, thank you!!
 After all this, I remember that I saw in the hall Elvis Presley! 
I even photographed him, but where is the photo?!
След всичко това, аз си спомням, че видях в залата Елвис Пресли!
**
End

4 коментара: